Science center Ljubljana

A series of circular pavilions in a park

location: Ljubljana, Slovenia
project date: 2018
completion date: in progress
area: 10.290 m2
type: competition
source: open international competition, 1st prize
client: Ministry of Education, Science and Sport

project team:
dekleva gregorič architects

dekleva gregorič project team: Aljoša Dekleva, prof. Tina Gregorič, Andi Koder, Martin Kruh, Lea Stipanič, Žan Šabeder, Maruša Turnšek, Jan Žužek

Center znanosti je zasnovan kot serija krožnih pavilionov v parku, ki jih povezuje skupna streha: pohodna, zelena terasa. Umestitev Centra znanosti v zeleni klin Trnovega med Barjansko in Riharjevo cesto predstavlja predstavlja pomembno točko razvoja južnega dela centra Ljubljane. Sistem pavilionov v parku sledi ohranjanju zelenega karakterja prostora, ki pa ga programsko nadgradi ter oblikovno poudari. Krožni pavilioni tako mimoidočemu sporočajo neposredno, obiskovalcu Ljubljanskega gradu pa posredno, da znanost sobiva z naravo – identifikacija Centra znanosti v zelenju. Zavedamo se vloge Centra znanosti kot generatorja družbenega dogajanja, povezovanja obstoječih programov v soseščini in ustvarjanja nove urbane podobe južnega vstopa v center mesta.

S paviljonskim konceptom razporeditve volumnov v prostor omogočamo prehodnost območja tako v smeri vzhod-zahod kot v smeri sever-jug in tako zasnujemo možnost vhoda v kompleks iz vseh štirih smeri oboda zelenega območja obdelave.

Center znanosti nadaljuje parkovno ureditev severno od Gradaščice, ki ga programsko, oblikovno in funkcionalno dopolnjuje. Za izboljšanje povezave s Parkom Gradaščica predlagamo organizacijo natečaja, s katerim bi pridobili rešitev prehoda čez strugo Gradaščice, »znanstveni most« s katerim bi se obe območji ob Gradaščici medsebojno funkcionalno povezali. Mini-most bi tako bil arhitekturni in tehnološki izziv in bi lahko bil sestavni del programa Centra znanosti v zunanji ureditvi.

Nov »Znanstveni trg« ob Barjanski cesti je odprt javni pred-prostor glavnega vhoda v Center znanosti. Naveže se na javno prometno infrastrukturo Barjanske ceste s širokim »prehodom za pešce«, ki omogoča prehod po osi Kolezijske ulice proti Trnovski cerkvi in urbani ureditvi Eipprove ulice, obenem pa tudi na kompleks Osnovne šole Trnovo. Na razširjenem prehodu čez Barjansko cesto predlagamo postavitev novega avtobusnega postajališča »Trnovo Center znanosti« (prestavitev postajališča Ziherlova).

Ob Riharjevi ulici je manjši predprostor sekundarnega vhoda v Center znanosti, ki služi posameznim obiskovalcem, zaposlenim in občasni dostavi večjih eksponatov neposredno v osrednji prostor.

Paviljonski koncept umestitve programa v prostor omogoča tudi vizualno povezavo z ljubljanskim gradom iz serije različnih prostorov Centra znanosti: monumentalnega stopnišča ob volumnu osrednjega prostora, centralne zelene strehe z zunanjim izobraževalnim programom in znanstvene restavracije. Prav tako je pomembna vizura iz gradu, od kjer Center znanosti nastopa v paviljonskem konceptu v sožitju z merilom z okoliške morfologije pozidave. Torej ne izstopa, temveč se vključuje v kontekst mesta.

Ob Južno mestno vpadnico je postavljen najbolj »ikoničen« volumen Centra znanosti: Planetarij. Paviljon s planetarijem neposredno ob južni ljubljanski vpadnici določa Centru znanosti prostorski znak in zapomnljivo podobo, s katerim se predstavi vsem mimoidočim in vsem mimopeljočim. Znanost postane tako vizualno prisotna v urbani strukturi centra, kot nenehni opomin nujnosti razumevanja, eksperimenta in inovacij.

Center znanosti v glavnih mestih, metropolah in srednje velikih mestih v Evropi generira bistven javni program, kjer se skozi igro in eksperimentiranje za vse generacije odnos do znanosti nadgrajuje.